BRZI MEDIJI obrt za marketing i usluge, vl. Aleksandar Grabarić

SKRAĆENI NAZIV: AGENCIJA BRZI MEDIJI VARAŽDIN

SJEDIŠTE: Otokara Keršovanija 6, 42000 Varaždin, Hrvatska

MATIČNI BROJ: 97399108

OIB: 53670045064

DATUM OSNUTKA: 6.3.2013.

NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Varaždinu, Braće Radić 2, 42000 Varaždin

OIB: 07397915111, MB: 03365042  

ŽIRO RAČUN: Raiffeisenbank Austria d.d. Varaždin,

IBAN: HR9524840081106411388

Obveznik nije u sustavu PDVa prema čl. 90 st. 1 i 2 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Značenje pojedinih pojmova:

Agencija – Brzi mediji obrt za marketing i usluge, vl., Aleksandar Grabarić, Varaždin, Keršovanijeva 6., pružatelj usluga

Klijent – fizička ili pravna osoba za koju će se izvršiti usluga, naručitelj

Usluga – Agencija na zahtjev Klijenta može izvršiti usluge navedene u cjelovitom tekstualnom sadržaju ove internetske stranice.

Ove opće uvjete poslovanja (dalje u tekstu: Uvjeti) prihvaćaju svi korisnici (dalje u tekstu Klijent) usluga Agencije Brzi mediji (dalje u tekstu Agencija). Agencija zadržava pravo nadopunjavanja, brisanja i izmjena odredbi ovih Uvjeta u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave. Uvjeti postaju važeći objavljivanjem izmjena na internet stranici Agencije (www.brzimediji.hr). Uvjeti vrijede samostalno kao i u kombinaciji s posebnim ugovorima koji se potpisuju s Klijentom.

Predmet Općih uvjeta:

Usluge navedene u cjelovitom tekstualnom sadržaju ove internetske stranice.

Sve druge usluge koje Agencija obavlja za Klijenta, a za koje ima registriranu djelatnost kao predmet poslovanja pri nadležnom Trgovačkom sudu, i koje Agencija može pružiti Klijentu sukladno zahtjevu istoga (u daljnjem tekstu zajedno: Usluge).

Opći uvjeti odnose se i na ponudu Agencije (dalje u tekstu: Ponuda), te ugovorni odnos koji nastane prihvaćanjem ponude od strane Klijenta, kao i na ugovore koje Agencija sklopi s Klijentom (u daljnjem tekstu: Ugovori), te čine sastavni dio istih akata, odnosno ugovornih odnosa.

ZASNIVANJE UGOVORNOG ODNOSA

Agencija Klijentu dostavlja Ponudu sa svim informacijama o usluzi i označenim cijenama izraženim u kunama bez PDV-a. Trenutkom prihvaćanja Ponude nastaje Ugovorni odnos čime ovi Uvjeti postaju valjani i primjenljivi.

Agencija za pojedine odredbe može sklopiti Anex ugovora na koji se također primjenjuju Opći uvjeti poslovanja.

Prilikom dostavljanja Ponude odnosno potpisivanja ugovora, Klijent se upoznaje s tekstom ovih Uvjeta te se nadalje podrazumijeva da ih je Klijent u potpunosti razumio i da ih u potpunosti prihvaća.

Opći uvjeti poslovanja su dostupni na internetskoj stranici Agencije.

ZAŠTITA PODATAKA I POVJERLJIVI PODACI

Agencija se obvezuje sve podatke, koji se odnose na Klijenta i njegovo poslovanje, a o kojima je stečeno saznanje tijekom realizacije ovog Ugovora, čuvati kao poslovnu tajnu za vrijeme trajanja Ugovora kao i neograničeno vrijeme po njegovom prestanku.

Agencija će osobne podatke dostavljene od strane Klijenta koristiti isključivo na način i u svrhu koja je navedena u Ugovoru s Klijentom.  Agencija će koristiti osobne podatke Klijenta u svrhu identifikacije, komunikacije, informiranja, te izvršavanja svojih zakonskih obveza. Agencija ni na koji način neće učiniti podatke Klijenta dostupnima trećim osobama.

Agencija nije odgovorna za bilo kakvu povredu osobnih podataka od strane Klijenta. Naknadu štete trećoj strani zbog povrede osobnih podataka isključivo snosi Klijent.

CIJENA I UVJETI PLAĆANJA USLUGA

Agencija utvrđuje da će se cijene za usluge formirati u skladu s unaprijed prihvaćenom ponudom.

Za usluge i poslove koji nisu obuhvaćeni ponudom, a koje će Agencija obavit za Klijenta na temelju pisanog zahtjeva Klijenta, cijene će se posebno ugovoriti za svaki pojedini posao.

Agencija izdaje Klijentu elektronički račun za Usluge koje je Klijent koristio, i to sa specifikacijom Usluga i naznakom datuma dospijeća, do kojeg je Klijent dužan podmiriti račun.

Agencija Klijentu sve račune dostavlja e-mail porukom na e-mail adresu Klijenta, kao i pismenim putem na službenu adresu sjedišta Klijenta.

ODGOVORNOST AGENCIJE

Agencija se obvezuje pružati usluge, stručno, kvalitetno i savjesno, u skladu s pravilima struke i na razini profesionalne etike. Agencija jamči kvalitetu svoje usluge kroz dogovor o načinu i opsegu usluge, pripremu i provedbu usluge te po završetku zajedničke poslovne suradnje i dalje stoji na raspolaganju Klijentu, ovisno o njegovim željama i zahtjevima, a što se u tom slučaju uređuje Anexom ugovora ili novim Ugovorom o zajedničkoj suradnji.

ROKOVI

Agencija će svojim profesionalnim pristupom i savjesnošću učiniti sve što je potrebno kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi. Klijent se obvezuje uplate računa izvršiti u navedenim rokovima i sukladno potpisanom ugovoru o zajedničkoj suradnji, odnosno izdanom virmanu ili računu. U slučaju nepridržavanja navedenih rokova Agencija zadržava pravo trenutnog raskida ugovora o zajedničkoj suradnji i korištenja pravne zaštite putem nadležnog suda. 

VIŠA SILA

Ugovorne strane neće biti odgovorne za neizvršenje bilo koje obveze iz Ugovornog odnosa ukoliko je nemogućnost izvršenja rezultat događaja više sile – događaja izvan kontrole ugovornih strana kao i događaja neovisnog od njihove volje, a koji bi izravno utjecao na izvršenje obveze iz Ugovora i čija pojava nije posljedica nepažnje bilo koje ugovorne strane.

ODGOVORNOSTI KLIJENTA

Od Klijenta se zahtijeva da Usluge Agencije koristi odgovorno.

Agencija zadržava pravo suspendirati i/ili ukinuti uslugu bilo kojem Klijentu koji Usluge Agencije koristi na način koji negativno utječe na ostale korisnike.

U slučaju kršenja uvjeta i usluga Ugovora Agencija može poduzeti potrebne aktivnosti protiv Klijentovih korisnika (treće strane). Klijent se obvezuje da će surađivati s Agencijom po pitanju sprječavanja ili ispravljanja neželjenih aktivnosti. Neuspjeh suradnje po pitanju takvih korektivnih i preventivnih mjera je kršenje Agencijskih Uvjeta te Agencija zadržava pravo poduzeti predviđene zakonske  mjere.

REFERENCA

Klijent pristaje da Agencija izvršenu Uslugu koristi u vlastite reference sa svrhom promidžbe vlastitih usluga.

USLUGE TREĆIH STRANA

Prihvaćanjem usluge ili ponude Treće strane ugovora Klijent prihvaća i mogućnost da Treća strana naknadno promijeni uvjete pružanja svoje usluge, na što Agencija ne može utjecati niti biti odgovorna. Korištenjem Usluga Treće strane Klijent prihvaća i njihove uvjete.

PRESTANAK UGOVORNOG ODNOSA I OTKAZIVANJE

Ugovorni odnos se sklapa na određeno vrijeme s trajanjem definiranim Ponudom koja prihvaćanjem dovodi do nastanka ugovornog odnosa.

Ugovorne strane mogu otkazati Ugovor slanjem otkaza Ugovora drugoj ugovornoj strani u pisanom obliku preporučenom pošiljkom na adresu sjedišta ugovornih strana ili e-mailom na adresu Agencije [email protected], odnosno na e-mail adresu Klijenta.

Otkazivanjem usluge Agencija ne vrši povrat uplaćenog iznosa i zadržava pravo naplate vremena utrošenog sa svrhom dotadašnje poslovne suradnje s Klijentom.

Ukoliko Klijent ne podmiri dospjele obveze plaćanja iznosa navedenog ugovorom ili mjesečnih obroka po osnovi računa za pruženu Uslugu u roku od 30 dana, Agencija može obustaviti svako daljnje izvršenje svojih obveza po sklopljenom ugovoru bez posebne obavijesti Klijentu.

Agencija zadržava pravo prekinuti pružanje svojih usluga ukoliko procijeni da je to nužno. Agencija može otkazati Uslugu iz bilo kojih razloga koje smatra opravdanima.

NADLEŽNOST SUDA

U slučaju spora koji ugovorne strane ne bi riješile sporazumno, suglasne su da se spor rješava na nadležnom sudu u Varaždinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Uvjeti čine cjelokupni sporazum o suradnji između ugovornih strana. Sve izjave i uvjeti koji nisu istaknuti pismeno neće biti shvaćeni da na bilo koji način osporavaju, mijenjaju ili utječu na odredbe ugovornog odnosa.

Uvjeti zamjenjuju sve dosadašnje usmene, elektroničke ili pisane dogovore između ugovornih strana, osim pojedinih usluga koje su posebno dogovorene pisanim Ugovorom.

Klijent potvrđuje da ga je Agencija prije sklapanja ugovornog odnosa upoznata sa svim korisnim informacijama vezanim uz usluge navedene u potpisanom ugovoru o zajedničkoj suradnji.